Faculty Members
   Faculty                                                                        email address

                         

   DR BASUKI NATH CHAUDHARY Ph.D                basukinath51@gmail.com

   SH NILOTPAL MRINAL M.Phil                               nilotpalmrinal59@gmail.com

   DR SUBHENDU RANJAN RAJ Ph.D                     subhendu777@gmail.com

   
   DR MS. ISHA VERMA Ph.D                                      isha1963@gmail.com            
       (TEACHER INCHARGE )


   DR KRISHNA MURARI  Ph.D                                   krishnamurari054@gmail.com

    (CONVENOR, SAMPRABHU)
   SH BINIT KUMAR SINHA  M.Phil                             binit_sinha2004@gmail.com

   DR SANA TASLEEM   Ph.D                                     sanatasleen861@gmail.com      

   MS KESANG CH. BHOTIA M.Phil                             kesangchodenbhotia@gmail.com


   SH PARMEET SINGH   M.Phil                                     parmeetsingh26@gmail.com


    SH  MANOJ   KUMAR  M.Phil                                               man_jnu23@yahoo.com

   SH  MANGAL  DEO  SINGH M. Phil

   SH. SHAMSHER  SINGH  M.Phil